آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 7 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی -  30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 7 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 8 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 9 ساعت پیشنیازمندی های استان قم - 30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان همدان – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 10 ساعت پیشنیازمندی های استان همدان - 30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان هرمزگان – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان هرمزگان - 30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان - 30 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۳۰ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان - 30 دی ماه 96

تعیین زمان دوره‌های مهارت آموزی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورشاستخدامی ، 1 روز پیشمعاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان از آغاز دوره‌های مهارت آموزی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در ۲۳ بهمن خبر داد.

استخدام شرکت سیمان خوزستاناستخدامی ، 1 روز پیششرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی نیروی انسانی مورد نیاز خود را به واسطه پیمانکار تأمین نیرو، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت جذب نماید.

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان فارس - 28 دی ماه 96

استخدام جمعیت هلال احمراستان کرماناستخدامی ، 1 روز پیشجمعیت هلال احمراستان کرمان در نظر دارد به منظور تکمیل کادر درمانگاه مرکز استان ،شهرستان بم و داروخانه رفسنجان از بین افراد واجدالشرایط   اقدام  به جذب نیروی انسانی نماید.

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان زنجان - 28 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان قم - 28 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان البرز – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان البرز- 28 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی  - 28 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 28 دی ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 28 دی ماه 96

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همداناستخدامی ، 2 روز پیش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،سید حسین حسینی آذرنوشان با اعلام این خبر گفت: سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی مرکز درمانی استان مذکور نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می نماید.

روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۸ دی ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان کرمانشاه  - 28 دی ماه 96