برای جستجوی عبارت استادِ اینجا کلیک کنید.

استاد دانشگاه فرهنگیان باید «گچ کلاس» خورده باشد!میگنا ، 1 روز پیشرئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: معتقدیم بهترین استاد اگر از همان مسیر معلمان باشد، 30 سال سرمایه‌گذاری کردیم و باید استادِ معلم، گچ کلاس یا ماژیک کلاس را خورده باشد!