برای جستجوی عبارت می‎گویند اینجا کلیک کنید.

مصدویت بیش از ۴۰ زائر ایرانی در نجفمشرق نیوز ، 3 ماه پیشرسانه‎های عراقی می‎گویند که بر اثر آتش سوزی در هتلی در نجف اشرف 43 زائر ایرانی مصدوم شدند.

مصدومیت بیش از ۴۰ زائر ایرانی در نجفمشرق نیوز ، 3 ماه پیشرسانه‎های عراقی می‎گویند که بر اثر آتش سوزی در هتلی در نجف اشرف 43 زائر ایرانی مصدوم شدند.