برای جستجوی عبارت چنبره اینجا کلیک کنید.

مطبوعات محلی در چنبره مشکلاتایرنا ، 1 هفته پیشهفته نامه عیاران در مطلبی به قلم مهدی زیرک مدیرمسئول این هفته نامه با عنوان «مطبوعات محلی در چنبره مشکلات» به موضوع مشکلات مطبوعات محلی پرداخته است.

حیوانات اسباب‌بازی نیستندفرادید ، 3 هفته پیشاینکه آیا ما حق داریم حیوانات را در چارچوب چاردیواری‌های خود حبس کنیم، موضوعی جداگانه است. دست‌کم فراموش نکنیم که آن‌ها اسباب‌بازی نیستند و از قضای روزگار و (عمدتا) ناخواسته، در چنبره سلطه ما گرفتار شده‌اند.

جام جهانی و رهایی از روزمرگی و روزمرّگیایسنا ، 3 هفته پیش«اوقاتی که غرق تماشای فوتبال هستی، از فضای پیرامونی و روزمرگی و روزمرّگی و درد و رنجی که تو را در چنبره خود گرفتار کرده، برای دقایق وساعاتی غافل می‌شوی و طعم فراغت را زیر دندان‌هایت مزمزه می‌کنی و از خود به در می‌شوی و در فضایی نامتعارف قرار می‌گیری و مفتون و مسحور خلاقیت و هنرمندی بازیکنانی چون مسی و رونالدو می‌گردی.»

فوتبال و رهایی از روزمرگیفرادید ، 3 هفته پیشوقاتی که غرق تماشای فوتبال هستی، از فضای پیرامونی و روزمرگی و روزمرّگی و درد و رنجی که تو را در چنبره خود گرفتار کرده، برای دقایق وساعاتی غافل می‌شوی و طعم فراغت را زیر دندان‌هایت مزمزه می‌کنی و از خود به در می‌شوی و در فضایی نامتعارف قرار می‌گیری و مفتون و مسحور خلاقیت و هنرمندی بازیکنانی، چون مسی و رونالدو می‌گردی.

شبه مواد می‌توانند دونات‌های گذرا بسازندانجمن فیزیک ایران ، 4 هفته پیشیک طرح پیشنهادی برای تولید پالس‌های نور چنبره‌ای که دونات‌های گذرا (flying doughnuts) نامیده می‌شوند، از شبه موادی شامل تشدیدگرهای ریز به صورت حلقه‌های هم‌مرکز استفاده می‌کند. امواج الکترومغناطیسی در کتابهای درسی نوعاً عرضی هستند بدین معنا که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی‌شان بر جهت انتشار موج ...

خانه موسیقی در چنبره مشکلات گرفتار استایرنا ، 4 هفته پیشتهران - ایرنا- مدیرعامل خانه موسیقی از تنگناهای بی سابقه ی این مرکز سخن گفته است و از شورای شهر و شهرداری خواست که برای رفع این مشکلات و تنگناها آستین بالا بزنند.