آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان فارس-  29 بهمن ماه 96

دعوت به همکاری مهندس عمران در جزیره کیشاستخدامی ، 1 ماه پیشدعوت به همکاری با مهندسین مشاور

استخدام یک شرکت معتبر پیمانکاری رتبه یک نفت و گاز در اهوازاستخدامی ، 1 ماه پیشیک شرکت معتبر پیمانکاری رتبه یک نفت و گاز در اهواز جهت یکی از پروژه های اجرایی خود دعوت به همکاری می نماید.

استخدام یک شرکت معتبر پیمانکاری رتبه یک نفت و گاز در اهوازاستخدامی ، 1 ماه پیشیک شرکت معتبر پیمانکاری رتبه یک نفت و گاز در اهواز جهت یکی از پروژه های اجرایی خود دعوت به همکاری می نماید.

استخدام شرکت رتبه یک ساختمانی در اهوازاستخدامی ، 1 ماه پیششرکت رتبه یک ساختمانی در اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام شرکت رتبه یک ساختمانی در اهوازاستخدامی ، 1 ماه پیششرکت رتبه یک ساختمانی در اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی در بندرعباساستخدامی ، 1 ماه پیششرکت تولید کننده فرآورده های نفتی در بندرعباس از تعدادی مهندس ناظر به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی در بندرعباساستخدامی ، 1 ماه پیششرکت تولید کننده فرآورده های نفتی در بندرعباس از تعدادی مهندس ناظر به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید.

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان خوزستان - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان خوزستان - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان زنجان  - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان البرز – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان البرز - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان هرمزگان – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان هرمزگان  - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان اصفهان - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی  - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 29 بهمن ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 29 بهمن ماه 96

استخدام یک شرکت معتبر بازرگانی تولیدی واقع در پارک فناوری پردیساستخدامی ، 1 ماه پیشیک شرکت معتبر بازرگانی تولیدی واقع در پارک فناوری پردیس جهت تکمیل سرمایه انسانی خود استخدام می نماید.

استخدام کارشناس فروش حرفه ایاستخدامی ، 1 ماه پیشاستخدام کارشناس فروش حرفه ای در تهران با شرایط زیر نیازمندیم.

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۹ بهمن ماه ۹۶استخدامی ، 1 ماه پیشنیازمندی های استان قم-  29 بهمن ماه 96