آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

سیزدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانسیمپوزیا ، 7 ساعت پیشسیزدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-همدان در شهر همدان برگزار می شود.

پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجانسیمپوزیا ، 7 ساعت پیشپنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان توسط انجمن-جراحان-ارتوپدی-ایران در شهر تبریز برگزار می شود.

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارسیمپوزیا ، 15 ساعت پیشنهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار می شود.

هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارسیمپوزیا ، 15 ساعت پیشهشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار گردید.

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانسیمپوزیا ، 15 ساعت پیشششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار می شود.

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارسیمپوزیا ، 15 ساعت پیشنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار توسط مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار--موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوترسیمپوزیا ، 17 ساعت پیشاولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-قائمشهر در شهر قائمشهر برگزار می شود.

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دامسیمپوزیا ، 18 ساعت پیشکنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام توسط معاونت-تحقیقات-و-فناوری-دانشگاه-علوم-پزشکی-همدان در شهر همدان برگزار می شود.

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایرانسیمپوزیا ، 19 ساعت پیشپنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران توسط دانشگاه-شهید-بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایرانسیمپوزیا ، 19 ساعت پیشششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران توسط در شهر تهران برگزار می شود.

کنگره نوزادان ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشکنگره نوزادان ایران توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-اصفهان در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش ملی التهابسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین همایش ملی التهاب توسط مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی،آسم-و-آلرژی در شهر تهران برگزار می شود.

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سیناسیمپوزیا ، 1 روز پیشسومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-درمانی-همدان-معاونت-تحقیقات-و-فناوری در شهر همدان برگزار گردید.

همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران توسط مرکز-پژوهش-های-توسعه-و-آینده-نگری در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران توسط مرکز-پژوهش-های-توسعه-و-آینده-نگری در شهر تهران برگزار می شود.

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیکسیمپوزیا ، 1 روز پیشسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت،مشخصه سازی،ساخت و کاربردسیمپوزیا ، 1 روز پیشششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت،مشخصه سازی،ساخت و کاربرد توسط دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش روسیمپوزیا ، 1 روز پیشچهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو توسط دانشگاه-حکیم-سبزواری در شهر تهران مرکز-همایشهای-رازی برگزار می شود.

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیرازسیمپوزیا ، 2 روز پیشسومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز توسط مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت در شهر شیراز برگزار می شود.

دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهرانسیمپوزیا ، 2 روز پیشدهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران توسط پژوهشکده-معتمد-جهاد-دانشگاهی در شهر تهران برگزار می شود.