منابع خبری

آخرین خبرهای «سیویلیکا»

سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده هاسیویلیکا ، 13 ساعت پیشسومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها،در تاریخ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل ۱۵ شهریور با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران سیویلیکا ، 1 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمراندر تاریخ ۱۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بوعلی سینا همدان در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل ۲ شهریوربا توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

فراخوان فصلنامه علمی ترویجی رسانهسیویلیکا ، 2 روز پیشفصلنامه علمی – ترویجی «رسانه» به صاحب امتیازی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فصلنامه ای تخصصی در زمینه وسایل ارتباط جمعی است، که به منظور بازتاب پژوهش ها، تجربه ها، دستاوردهای نو و رهیافت های سودمند علمی در حوزة تخصصی وسایل ارتباط جمعی، به ویژه مطبوعات، از سال ۱۳۶۹ تا کنون به صورت پیوسته منتشر می شود . رسانه طیدو دهه انتشار مستمر، به عنوان نخستین و مهم ترین بازتاباننده پژوهش ها، تجربیات و دستاوردهای ارتباطات در کشور و جهان، نزد استادان، صاحب نظر

ششمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی و مدیریت محیطسیویلیکا ، 1 هفته پیشششمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی و مدیریت محیط،۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در محل دانشگاه برگزار می شود. از تمامیپژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا۱ آبانباتوجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند.

رتبه بندی دانشگاهها با ترکیب دادگان مقالات داخلی و بین المللیسیویلیکا ، 1 هفته پیشرتبه بندی مراکز تولیدکننده علم، بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و کامل از تولید مقالات امکان پذیر نمیباشد. با توجه به تعدد و تنوع پایگاههای نمایه کننده مقالات، همواره مشکل عدم پوشش کامل منابع علمی در رتبه بندی دانشگاهها وجود دارد. مراجع بین المللی در رتبه بندی دانشگاههای ایرانی صرفا به آمار مقالات ارائه شده در نشریات نمایه شده در پایگاههای خارجی بسنده میکنند؛ و از سوی دیگر مراجع داخلی نیز به دلیل در اختیار نداشتن منابع، صرفا به نمایش دهنده نتایج تحلیل پایگاههای خارجی تبدیل شده اند. پایگاه سیوی

فراخوان فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتیسیویلیکا ، 1 هفته پیشInternational Journal of Musculoskeletal Pain preventionis interested in all aspects of health sciences, especially new trends and advances. It is a fully refereed journal that publishes original scholarly work that advances the international understanding and development of health, both as a profession and as an academic discipline. All scholarly papers contributed to development and enhancement of all aspects of health education and health promotion are welcome.

یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایرانسیویلیکا ، 1 هفته پیشیازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران،۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور استان قم در شهر قم برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان دعوت می گردد جهتارائه مقالات کامل خود حداکثر تا۱۵ مهربا توجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند.

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین سیویلیکا ، 1 هفته پیشاولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نویندر تاریخ ۱۴تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در محل دانشگاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد جهت ارسال مقالات چکیده۱۹ مرداد و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۱ مردادبا توجه به محورهای اصلی این دوره کنگره اقدام نمایند.

دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی سیویلیکا ، 2 هفته پیشدومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی،۱۷ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ مردادبا توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

مقالات مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی، دوره ۶، شماره ۲ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی، دوره ۶، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۵ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط، دوره ۵، شماره ۴ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط، دوره ۵، شماره ۴ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۵ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی، دوره ۴، شماره ۲ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی، دوره ۴، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار، دوره ۳، شماره ۱ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار، دوره ۳، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۹ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات مجله معدن و محیط زیست، دوره ۷، شماره ۱ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات مجله معدن و محیط زیست، دوره ۷، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده بود با تعداد ۱۴ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات فصلنامه علوم آب و خاک، دوره ۲۱، شماره ۴ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات فصلنامه علوم آب و خاک، دوره ۲۱، شماره ۴ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۲۱ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات مجله ی مهندسی مکانیک شریف، دوره ۳۳، شماره ۲ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات مجله ی مهندسی مکانیک شریف، دوره ۳۳، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۱۵ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات پژوهشنامه اورمزد، دوره ۱۰، شماره ۳۷ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات پژوهشنامه اورمزد، دوره ۱۰، شماره ۳۷ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۲۳ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات فصلنامه جاده، دوره ۴۸، شماره ۹۲ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات فصلنامه جاده، دوره ۴۸، شماره ۹۲ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۸ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک، دوره ۷، شماره ۲ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک، دوره ۷، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۹ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

مقالات فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، دوره ۳، شماره ۳ منتشر شدسیویلیکا ، 3 هفته پیشمجموعه مقالات فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، دوره ۳، شماره ۳ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.