آخرین خبرهای «سیویلیکا»

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانسیویلیکا ، 1 روز پیشنوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران،۱۳ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی میکروب شناسی ایران برگزار می شود. علاقه مندان میتوانند جهتارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱۵ تیربا توجهبه محورهای برگزاری این دوره کنگره اقدام نمایند.

پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولیدسیویلیکا ، 2 روز پیشپانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید،۲ تا ۳ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا۱ تیرباتوجه به محورهای برگزاری پانزدهمین دورهکنفرانس اقدام نمایند. صفحه تحلیل محتوایی و آماری دوره های قبلی این کنفرانس از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ در بخشآرشیو این کنفرانسقابل مشاهده است.

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافتسیویلیکا ، 6 روز پیشسومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت،۴تا ۶ مهر ۱۳۹۷ توسط پژوهشکدۀ فن آوری های زخم و ترمیم بافت یارا و مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت دریافت ارسال مقالات خود حداکثر تا۳۱ تیر با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنگره اقدام نمایند.

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیستسیویلیکا ، 6 روز پیشاولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست،۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در محل دانشگاه برگزار می شود. از تمامیدانشجویان علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا۱۰ مهربا توجهبه محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان سیویلیکا ، 1 هفته پیشاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان، ۱۵ آذر ۱۳۹۷ توسط مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار می شود. از علاقه مندان به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۳۰ تیربا توجهبه محورهای برگزاری کنگره اقدام نمایند.

سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز سیویلیکا ، 1 هفته پیشسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه های آبخیز،۲۹تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین ودانشجویان علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات حداکثر تا ۲۳ اردیبهشتبا توجهبه محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز سیویلیکا ، 1 هفته پیشسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه های آبخیز،۲۹تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی مهندسین ودانشجویان علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات حداکثر تا ۲۳ اردیبهشتبا توجهبه محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

کنگره بین المللی جراحی سرطان شیرازسیویلیکا ، 1 هفته پیشکنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز، ۷ تا ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط بخش جراحی سرطان و مرکز تحقیقات بیماریهای پستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت دریافت ارسال مقالات خود حداکثر تا۳۱ مرداد با توجه به محورهای برگزاری کنگره اقدام نمایند.

اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب سیویلیکا ، 2 هفته پیشاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب،۱۹ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه برگزار می شود. از تمامی مهندسین ودانشجویان علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات حداکثر تا ۳۰ تیربا توجهبه محورهای برگزاری این دوره همایشاقدام نمایند.

نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نورسیویلیکا ، 2 هفته پیشنهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور،۲۵تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور استان کرمان در شهر کرمان برگزار می شود. ازدانشجویان علاقه مند به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات حداکثر تا ۳۰ مردادبا توجهبه محورهای برگزاری این دوره همایشاقدام نمایند.

اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامتسیویلیکا ، 2 هفته پیشاولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت،۲۵ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت در شهر تهران برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت ارائه مقالات حداکثر تا ۱۰ تیربا توجهبه محورهای برگزاری این همایشاقدام نمایند.

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریفسیویلیکا ، 2 هفته پیشدومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف،۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار می شود. از علاقه مندان به این حوزهدعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱۵ مهربا توجهبه محورهای برگزاری دومین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

فراخوان مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیستسیویلیکا ، 2 هفته پیشJournal of Water and Environmental Nanotechnology (JWENT), Abbreviated as J Water Environ Nanotechnol,is an international, quarterly, peer-reviewed, scientific journal published in association withIran Nanotechnology Initiative Council (INIC) and Iranian Environmental Mutagen Society, devoted to the dissemination of original research articles and topical reviews on water and environmental nanotechnology and related issues such as nano-safety, monitoring and management studies. Mutational bases o

دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران سیویلیکا ، 2 هفته پیشدومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران،۶تا ۸ تیر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن قلب ایران در شهر تبریز برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت دریافت ارسال مقالات خود حداکثر تا۳۱ مرداد با توجه به محورهای برگزاری کنگره اقدام نمایند.

اولین همایش ملی ساخت داخل سیویلیکا ، 2 هفته پیشاولین همایش ملی ساخت داخلدر تاریخ ۲۶ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی همایش مراجعه نمایند.